Το SATIE στοχεύει στην αντιμετώπιση των φυσικών και ψηφιακών απειλών που αφορούν στις Υποδομές Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.) και ειδικότερα στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων του τομέα των αερομεταφορών. Το έργο υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την πρόληψη, ανίχνευση, αντιμετώπιση και μετριασμό των απειλών και κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών των αεροδρομίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των κρίσιμων συστημάτων, των ευαίσθητων δεδομένων και των επιβατών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.), το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα συσχέτισης στοιχείων που συνδέονται με περιμετρικές απειλές, παραβίαση ελέγχων ζώνης, ενδεχόμενες κυβερνο - επιθέσεις, εγκληματολογικές αναλύσεις και δυναμική εκτίμηση των επιπτώσεων έκτακτων περιστατικών στη λειτουργία και την ασφάλεια των υποδομών.

Στη λύση, η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του SATIE, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς Κέντρων Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Security Operation Centres - SOC) για τον έλεγχο των αερολιμενικών εγκαταστάσεων και των κρίσιμων διαδικασιών της λειτουργίας τους, τα οποία θα ενσωματώνουν και θα υποστηρίζουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες πολιτικές ασφάλειας των Υ.Ζ.Σ..

Η λύση του SATIE θα επιδειχθεί με τη διοργάνωση πιλοτικών δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια σε τρία Ευρωπαϊκά αεροδρόμια (Franjo Tuđman  στο Ζάγκρεμπ - Κροατία, Malpensa Milano στην Ιταλία και Ελ.Βενιζέλος στην Ελλάδα) και η αποτελεσματικότητα και η εφαρμοσιμότητα της θα αξιολογηθεί από διαχειριστές και λειτουργούς αερολιμένων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση: http://www.satie-h2020.eu/.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι επαγγελματίες από το χώρο της ασφάλειας των Υ.Ζ.Σ.  μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και να ενημερώνονται για  τη δραστηριότητα του έργου στο Twitter: @SatieH2020 καθώς και στο LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/satie-h2020.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ιωάννης Χασιώτης, i.chasiotis@kemea-research.gr, +30 2107710805 (ext.391)

Ευτυχία Γεωργίου, e.georgiou@kemea-research.gr,  +30 2107710805 (ext.366)