Στις 24 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ η 3η Άσκηση Ετοιμότητας της Δράσης για την Προστασία των Ε.Υ.Ζ.Σ.. Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά 153 στελέχη φορέων διαχείρισης υποδομών του τομέα των Μεταφορών (χερσαίων, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), φορέων επιβολής του νόμου και διαχείρισης κρίσεων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ., Γ.Γ.Π.Π., Κ.ΕΠ.Υ/Ε.Κ.Α.Β, Τελωνεία, Περιφέρεια Αττικής) καθώς και φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Υπουργείων Μεταφορών & Υποδομών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Ενεργή συμμετοχή στην άσκηση είχε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC, Ispra) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την παροχή της διαδικτυακής πλατφόρμας POSEIDON, την οποία έχει αναπτύξει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υποστήριξη της υλοποίησης της Άσκησης.

Το Πιλοτικό Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ., που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης, έλαβε ενεργό μέρος στην άσκηση προσομοίωσης, μέσω της πλατφόρμας του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτόν από το ΚΕΜΕΑ.  Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη διαδραστική ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των λειτουργών/διαχειριστών των κρίσιμων υποδομών, καθώς επίσης και των φορέων διαχείρισης κρίσεων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ., Γ.Γ.Π.Π., Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ.), δίνοντας πληροφορίες στους διαχειριστές για το επίπεδο κινδύνων και απειλών που αφορούν τις υποδομές και τη δυνατότητα αναφοράς περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Για τις ανάγκες της Άσκησης έγινε σύνδεση της πλατφόρμας του Πιλοτικού Σ.Κ. με την πλατφόρμα POSEIDON του JRC. Με τον τρόπο αυτόν, τα στοιχεία του σεναρίου, οι πληροφορίες προς τις υποδομές, η ανταπόκριση στα συμβάντα και η επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με τις αρχές καταγράφονταν και οπτικοποιούνταν σε πραγματικό χρόνο κατά τη ροή της άσκησης, στο διαδραστικό Γεωγραφικό Περιβάλλον της Πλατφόρμας του Σ.Κ. Επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα της άμεσης και επιλεκτικής ανάλυσης των πληροφοριών, ανά εμπλεκόμενο φορέα και ανά Σενάριο και Φάση της Άσκησης, της  παρουσίασης χωρικών συσχετισμών μεταξύ των στοιχείων της Βάσης Δεδομένων της πλατφόρμας και των δυναμικών δεδομένων που ενσωματώνονταν κατά τη διάρκεια της Άσκησης,   καθώς και της δημιουργίας σχετικών δυναμικών αναφορών.

Η διοργάνωση της Άσκησης δημοσιεύτηκε σε Δελτίο Τύπου στο site του ΚΕ.ΜΕ.Α (http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/808-3-3

eyzs2eyzs2