Το ΚΕΜΕΑ, ως εθνικό σημείο επαφής για την προστασία των ΕΥΖΣ (κατά την Οδηγία 2008/114), συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SecureGas (https://www.securegas-project.eu), το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας στα δίκτυα Φυσικού Αερίου της ΕΕ. Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύσσονται, προσαρμόζονται, ενσωματώνονται και αξιολογούνται μεθοδολογίες, κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνολογικές λύσεις που αποσκοπούν στην επεξεργασία πληροφοριών, στην εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με φυσικές και ψηφιακές απειλές, στην έγκαιρη ανίχνευσή τους και προειδοποίηση, με στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων των λειτουργών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών φυσικού αερίου. Τα παραπάνω αναπτύσσονται στο πλαίσιο τριών Μελετών Περίπτωσης, με διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά που καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου της εφοδιαστικής αλυσίδας του φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα του SecureGas θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των υποδομών φυσικού αερίου της ΕΕ παρέχοντας δυνατότητες συστηματικού ελέγχου της ασφάλειας στοιχείων κρίσιμων υποδομών Φ.Α., μέσω μιας διαλειτουργικής πλατφόρμας σε μορφή υπηρεσίας (Platform as a Service), καθώς και μέσω έκδοσης σχετικών Οδηγιών και καλών πρακτικών.

Το ΚΕΜΕΑ, στο πλαίσιο αξιοποίησης της ερευνητικής του δραστηριότητας και του ρόλου του ως Εθνικό Σημείο Επαφής των Ε.Υ.Ζ.Σ.  υλοποιεί τη διασύνδεση του πιλοτικού συντονιστικού κέντρου προστασίας κρίσιμων υποδομών που έχει αναπτυχθεί από τη Δράση του ISF-P με τις υποδομές Φ.Α. της ελληνικής περίπτωσης μελέτης (ΕΔΑΑ και ΔΕΠΑ) που συμμετέχουν στο έργο SecureGas. Για το σκοπό αυτό σε πρώτο επίπεδο, έχει γίνει εισαγωγή γεωχωρικών πληροφοριών και δεδομένων για τις υποδομές αυτές στην πλατφόρμα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Συντονιστικού Κέντρου. Για ορισμένα από τα στοιχεία των Υποδομών που εισήχθησαν, δημιουργήθηκαν 3D μοντέλα και ορθοφωτοχάρτες (με τη βοήθεια επίγειων και εναέριων λήψεων από ΣμηΕΑ), προς υποστήριξη ρεαλιστικών σεναρίων έκτακτης ανάγκης. Η πλατφόρμα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Συντονιστικού Κέντρου επιτρέπει την απεικόνιση και επεξεργασία των ανωτέρω προϊόντων/μοντέλων σε ειδικά προσαρμοσμένο χαρτογραφικό περιβάλλον, και σε συνδυασμό με άλλα σχετικά γεωγραφικά επίπεδα θεματικών πληροφοριών.

Ταυτόχρονα, σε συνέχεια φυσικών και διαδικτυακών συναντήσεων και ανταλλαγών, συμφωνήθηκε η διασύνδεση / διαλειτουργικότητα της εφαρμογής INCIDENT REPORTING (IR) του Συντονιστικού Κέντρου με το υπό ανάπτυξη εργαλείο του SecureGas (RISK AWARE INFORMATION TO THE POPULATION) που αφορά στην εκτίμηση και επικοινωνία πληροφοριών για την επικινδυνότητα περιστατικών στους αρμόδιους φορείς διαχείρισης κρίσεων, μέσω των οποίων γίνεται ενημέρωση στους λειτουργούς άλλων υποδομών και στον πληθυσμό. Η εφαρμογή  IR του Συντονιστικού Κέντρου,  προσαρμόστηκε ώστε να καλύπτει και   τις  απαιτήσεις των υποδομών του SecureGas, με σκοπό να λειτουργήσει ως  κόμβος μετάδοσης  πληροφοριών που σχετίζονται με συμβάντα στις Υποδομές Φ.Α., από αυτές προς τους εμπλεκόμενους επιχειρησιακούς Φορείς και Αρχές (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, κλπ.).

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται συνεργασία της ομάδας του Συντονιστικού Κέντρου  με τους τεχνικούς εταίρους και τους Έλληνες διαχειριστές των υποδομών του SecureGas,  προκειμένου να δημιουργηθούν και να ενσωματωθούν στη  Βάση Γνώσης της εφαρμογής RISK του Συντονιστικού Κέντρου εμπειρικοί κανόνες γνώσης  για την εκτίμηση επικινδυνότητας (risk assessment) των υποδομών Φ.Α..   

Η ανωτέρω συνεργασία και συνέργεια μεταξύ των δύο έργων αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τα επιστημονικά αποτελέσματα και τα τεχνικά παραδοτέα τους και να αποτελέσει μεθοδολογική και τεχνολογική βάση για σχετικές μελλοντικές δράσεις και σε άλλους τομείς κρίσιμων υποδομών.

Οι παραπάνω δυνατότητες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου για θέματα και έργα ασφάλειας που διοργανώνει το ΚΕΜΕΑ για τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου και το παρακολούθησαν πενήντα ερευνητές.

secure