Τον Οκτώβριο 2020 συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την έναρξη του Έργου «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Ε.Υ.Ζ.Σ.)» που υλοποιεί το ΚΕ.ΜΕ.Α. με την υποστήριξη του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και τη δική σας συμμετοχή και συνεισφορά. Στο διάστημα αυτό διαμορφώθηκε, με την υλοποίηση σχετικών δράσεων, ένα πολυδιάστατο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των λειτουργών/διαχειριστών των ελληνικών Υ.Ζ.Σ. στους τομείς της ενέργειας και μεταφορών, των αρχών και των φορέων διαχείρισης κρίσεων και του ΚΕ.ΜΕ.Α. ως Εθνικού Σημείου Επαφής για τα θέματα ασφάλειας των υποδομών αυτών προς την Ε.Ε..  Σκοπός ήταν να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των Υποδομών, να κατανοηθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες προστασίας τους και να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των φορέων του Κράτους απέναντι στις σύγχρονες απειλές.  

Μεταξύ των αποτελεσμάτων της δράσης αυτής συγκαταλέγεται η προτυποποίηση των σχεδίων εκτίμησης επικινδυνότητας, τρωτότητας, ασφάλειας λειτουργίας και επιχειρησιακής συνέχειας των Υ.Ζ.Σ. που μπορεί να αποτελέσουν οδηγούς για τη βελτίωση του σχεδιασμού ασφάλειας των Υ.Ζ.Σ.. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας Υ.Ζ.Σ. σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΚΕ.ΜΕ.Α. με δυνατότητες χαρτογράφησης, εφαρμογές εκτίμησης κινδύνων και αναφοράς συμβάντων ασφάλειας και έκτακτων περιστατικών. Στο Συντονιστικό Κέντρο εντάσσεται και η προσπάθεια δημιουργίας της εθνικής πλατφόρμας δεδομένων για τις εθνικές Υ.Ζ.Σ. που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνεργασία των λειτουργών/διαχειριστών υποδομών και των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιπλέον, το ΚΕ.ΜΕ.Α. διοργανώνει σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια το Εθνικό Συνέδριο για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τα θέματα ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών και τη δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων. Σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται ακόμα, στο πλαίσιο της Δράσης, τομεακές  και διατομεακές ασκήσεις επι χάρτου με ευρεία συμμετοχή διαχειριστών υποδομών, αρχών και υπηρεσιών. Η τελευταία άσκηση πραγματοποιήθηκε το 2019 σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC, Ispra) της Ε.Ε. και προσομοίωση της λειτουργίας του Σ.Κ. σε συνδυασμό με εφαρμογή της Ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας ασκήσεων POSEIDOΝ.

Από τον Μάρτιο του 2020, διανύουμε μια περίοδο με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά που έχουν  αποτελέσει τροχοπέδη  για την ολοκλήρωση των δράσεων του έργου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά διοργανώσεις εκδηλώσεων, επιτόπιες επισκέψεις και συναντήσεις με εκπροσώπους των υποδομών και την πιλοτική λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν αιτήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α. αποφασίστηκε από τη διαχειριστική αρχή του έργου παράταση μέχρι την 15η Ιουνίου 2021. Στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021, προβλέπεται η διοργάνωση διαδικτυακής Άσκησης την Άνοιξη του 2021 με τη χρήση της πληροφοριακής υποδομής του Συντονιστικού Κέντρου και, εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, αποτελεί στόχο του Κέντρου μας η πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου της Δράσης συνδυαστικά με την τελευταία διατομεακή άσκηση προστασίας Υ.Ζ.Σ. με φυσική παρουσία τον Ιούνιο 2021.