Αθήνα 20/2/2017,


Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών» και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 268 από 8/8/2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αξιολόγηση της Δράσης, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών. Τα εμπλεκόμενα στελέχη της Δράσης και οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Το χρονοδιάγραμμα της Δράσης ολοκληρώνεται στις 15.10.2020.

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, των φάσεων εξέλιξης της διαδικασίας και των προτεινόμενων προς χρησιμοποίηση μεθόδων.

Η συλλογή των δεδομένων είναι συνεχής, καθώς, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα από την

αρχή μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Εκτός από την τελική έκθεση της αξιολόγησης, περιλαμβάνει και ενδιάμεσες εκθέσεις με τα κάθε φορά συλλεχθέντα στοιχεία και εξαχθέντα συμπεράσματα.

Φάσεις δυναμικής - διαμορφωτικής αξιολόγησης: Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται σε δύο φάσεις με βάση τη χρονική παράμετρο:

1. Φάση ΚΑΤΑ (ongoing): Κατά τη διάρκεια της δράσης: ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση από συμμετέχοντες και εκπροσώπους των Ομάδων Στόχου. Σκοπός αυτής της φάσης είναι να διαπιστωθεί η εξέλιξη της δράσης, έτσι ώστε να είναι εφικτές οι βελτιώσεις μέχρι το τέλος της.

2. Φάση ΜΕΤΑ: Μετά το τέλος της δράσης: συνολική εξωτερική αξιολόγηση, απογραφική αξιολόγηση Ομάδων Στόχου (μέσω ερωτηματολογίου).

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για το σύνολο των υπό αξιολόγηση αντικειμένων είναι:

• Συνεντεύξεις: ποιοτικά δεδομένα,
• Αυτοαξιολογήσεις: ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα,
• Ετεροαξιολογήσεις: ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα,
• Ερωτηματολόγια στα οποία αναπτύσσονται ελεύθερα απόψεις: ποιοτικά δεδομένα (συνδυασμός κλειστών και ανοικτών ερωτήσεων) – τα ερωτηματολόγια διαμορφώνονται και συμπληρώνονται με κάθε πρόσφορο μέσον, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή,
• Έλεγχος υπηρεσιών: ποιοτικά δεδομένα,
• Έλεγχος ανταπόκρισης/συμβατότητας μεταξύ των συμβατικών δεσμεύσεων και των υλοποιηθεισών υποχρεώσεων: ποιοτικά δεδομένα.

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης, έως και μετά την καταληκτική ημερομηνία της δράσης.


Ελάχιστα υποχρεωτικά παραδοτέα από πλευράς αναδόχου


Το σύνολο των ερωτηματολογίων που θα συμπληρωθούν από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της αξιολόγησης. Ειδικότερα, στην περίπτωση συλλογής δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Αναθέτουσα Αρχή, ως ενδιάμεσα παραδοτέα, σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης και οποτεδήποτε ζητηθούν, υπό τύπον ανοικτών δεδομένων, τόσο στην αναλυτική όσο και στη συνθετική (κατόπιν της επεξεργασίας τους) εκδοχή τους.
Οι ενδιάμεσες και οι τελικές εκθέσεις αξιολόγησης, ανά αξιολογούμενο αντικείμενο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, διά της επιστημονικής της ομάδας, θα δύναται να διατυπώνει υποδείξεις προς τον ανάδοχο σε συνέχεια της υποβολής των κατά περίπτωση ενδιάμεσων αξιολογήσεων, ως προς τη δομή και τους επιδιωκόμενους στόχους. Τις υποδείξεις αυτές ο ανάδοχος θα δύναται να τις ακολουθήσει, εν μέρει ή εν όλω, κατά την επιστημονική κρίση του, έπειτα από ειδική γραπτή αιτιολόγηση.
Ενδιάμεση και τελική έκθεση εσωτερικής Αξιολόγησης της Δράσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
• Ενδιάμεση και τελική έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης της Δράσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτή θα διαπιστώνεται από την πληρότητα της τεχνικής πρότασης και από την προηγούμενη συναφή εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου, σε συνδυασμό με το ύψος της οικονομικής προσφοράς του.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, οι οποίες θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα περιέχει:

1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου.
Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει, διακριτά:

• Να περιγράφονται τα στάδια και η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των εμπειρικών αξιολογικών δεδομένων.
• Να περιγράφεται η μορφή (έντυπη και ηλεκτρονική, υπό τύπον ανοικτών δεδομένων) στην οποία τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα στο ΚΕΜΕΑ, καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δράσης.
• Να περιγράφεται η προτεινόμενη δομή και έκταση των κατά περίπτωση ενδιάμεσων εκθέσεων και της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης, ως τελικού παραδοτέου.
• Να περιλαμβάνονται σύντομα βιογραφικά σημειώματα του επικεφαλής από πλευράς αναδόχου και των βασικών στελεχών που θα συμμετάσχουν στις επί μέρους δράσεις αξιολόγησης, από πλευράς αναδόχου.
• Να τεκμηριώνεται η προηγούμενη συναφής εμπειρία του αναδόχου, με αναφορά σε συγκεκριμένες δράσεις και (όπου υφίσταται) με την υποβολή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή συναφούς προϋπηρεσίας.

2. Οικονομική Προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών µε τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν.
B. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
• δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημά από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή.

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα.
Α. Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο:
• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση.
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:
• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:
• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.
• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.
• Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.).
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εμπειρίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.
7. Αποδεικτικά ενημερότητας :
• Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
• Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (Φορείς Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης).

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.


Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης.
Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών.
Οι τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως και 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Έλλη Παγουρτζή, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00 - 13.00, στο τηλέφωνο 2107481630 (εσωτ. 400).

Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών»