Αθήνα 31/10/2017

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στο πλαίσιο πραγματοποίησης του  Έργου / Δράσης «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»  και σύμφωνα με:

α)Την υπ΄ αριθμ C(2015) 5312 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31-07-2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Την Α.Π.:ISF-P/90/4-κγ’ από 14/06/2016 Επικαιροποιημένη Απόφαση Χορήγηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και την Α.Π.:ISF-P/90/1-κγ’ απόφαση χορήγηση της Δράσης, γ) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και δ) Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ε)Την Α.Π. 79079 από 25/07/2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 του υπ’ αριθμ. 2016ΣΕ05020013 Έργου με ΣΑΕ 050/2 της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», στ)Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στο Εθνικό Στόχο «Υποδομές» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας σε ποσοστό 75%, ζ) Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», η) Την υπ’ αριθμ. 260 από 20-04-2016 απόφαση της  συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., θ) Την υπ’ αριθμ. 268 από 08-08-2016 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., ι)Την υπ’ αριθμ. 285 από 08/05/2017 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., ια) Την υπ’ αριθμ. 291 από 18/07/2017 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτυπωσης στα πλαίσια της Δράσης, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.


Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα ολοκληρωθεί με την λήξη της Δράσης, 15/10/2020.
Για την κάλυψη των αναγκών της Δράσης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. προχωρά στην ζήτηση προσφορών με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 

 

Το αντικείμενο εργασιών του αναδόχου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης: 

Α.ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Διήμερο Συνέδριο τον Δεκέμβριο  του 2017 (Π4.7 – 2ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών),

2. Διήμερο Συνέδριο τον Δεκέμβριο του 2018 (Π4.8 – 3ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών) και 

3. Διήμερο Συνέδριο τον Δεκέμβριο του 2019 (Π4.9 – 4ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών). 

 

Β.ΤΕΣΣΕΡΩΝ (4) ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: 

1. 1η Άσκηση  που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2017 (Π5.1. – 1η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων),

2. 2η Άσκηση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018 (Π5.2 – 2η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων), 

3. 3η Άσκηση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019 (Π5.3 – 3η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων) και

4. 4ηΆσκησηπου θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2020 (Π5.4 – 4η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων).

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ  Α. {Για  τα τρία (3) διήμερα συνέδρια} ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1.000 τεμάχια και για τα 3 συνέδρια. Τα τεμάχια αφορούν ολοκληρωμένο σετ συνεδρίου στο οποίο περιλαμβάνεται το πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας συμμετεχόντων και η επικαιροποίηση του οδικού χάρτη. 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Β.{Για τα τέσσερα (4) μονοήμερα συνέδρια} ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

600 τεμάχια και για τις 4 ασκήσεις. Τα τεμάχια αφορούν το ολοκληρωμένο σετ ασκήσεων στο οποίο περιλαμβάνονται τα σενάρια, οι χάρτες και λοιπό υλικό της άσκησης.

 

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η υποβολή σχετικής προσφοράς, παρακαλούμε βασιστείτε στο δεύτερο επισυναπτόμενο αρχείο που ορίζει τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος και οι τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών. Ως ανώτατη τιμή για τη προσφορά Α’ ορίζεται το ποσό των 3.700,00€ ενώ για την προσφορά Β’ ως ανώτατη τιμή ορίζεται το ποσό των 4.000,00€. Ως ανώτατη συνολική τιμή ορίζεται το ποσό των 7.700,00€. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως και ο Φ.Π.Α. 24%.Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά σε ισχύ, όποτε του ζητηθούν από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.Επιπρόσθετα,  θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν έως και 9 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, τις προσφορές τους στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των δικαιολογητικών μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ Πρασσάκη Δημήτριο «Οικονομικό Υπεύθυνο» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 13.00-15.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 373). 

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης τους.Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ Πρασσάκη Δημήτριο «Οικονομικό Υπεύθυνο» τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 13.00-15.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 373).Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Η Περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ε ΤΙΤΛΟ: «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»