Αθήνα, 18/9/2018,

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Tον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου
2. Tον κανονισμό αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων
3. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.
4. Την υπ’ αριθμ. ISF-P/90/1-κγ από 14/06/2016 Απόφαση Χορήγηση της Δράσης «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020
5. Την Α.Π. 79079 από 25-07-2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 του υπ΄ αριθ. 2016ΣΕ05020013  Έργου της ΣΑΕ  050/2  με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
6. Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στο Εθνικό Στόχο «Υποδομές» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020.
7. Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
8. Την υπ’ αριθμ. 260 από 20-04-2016 απόφαση της  συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.
9. Την υπ’ αριθμ. 268 από 08-08-2016 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265).
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, με συνολικό προϋπολογισμό έως 20.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Tο αντικείμενο των εργασιών του αναδόχου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών στα κάτωθι πακέτα εργασίας:
 
1. Δύο (2) Συνέδρια [Διάρκειας δύο (2) ημερών το καθένα], που εντάσσονται στο Πακέτο Εργασίας 4 «Δικτύωση Φορέων και Διάχυση Δράσεων», συγκεκριμένα :

1α. Π.4.8. -  «3ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, Δεκέμβριος 2018»,
1β. Π.4.9. -  «4ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, Δεκέμβριος 2019».
 
2. Τρείς (3) Ημερίδες, που εντάσσονται στο Πακέτο Εργασίας 5 «Ασκήσεις Ετοιμότητας», συγκεκριμένα:

2α. Π.5.2. -  «2η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, Οκτώβριος 2018»,
2β. Π.5.3. -  «3η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, Οκτώβριος 2019»,
2γ. Π.5.4. -  «4η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, Σεπτέμβριος 2020».

Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών του αναδόχου:

Τίτλος Παραδοτέου  Εργασίες / Υπηρεσίες
Π.5.2. -  «2η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, Οκτώβριος 2018»  Ενοικίαση Οπτικοακουστικού Υλικού & Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού
Π.4.8. -  «3ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, Δεκέμβριος 2018» Ενοικίαση Οπτικοακουστικού Υλικού
Π.5.3. -  «3η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, Οκτώβριος 2019» Ενοικίαση Οπτικοακουστικού Υλικού & Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού
Π.4.9. -  «4ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, Δεκέμβριος 2019»  Ενοικίαση Οπτικοακουστικού Υλικού
Π.5.4. -  «4η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, Σεπτέμβριος 2020».  Ενοικίαση Οπτικοακουστικού Υλικού  & Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού
 
 
Όσον αφορά την ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού για το Πακέτο Εργασίας 4 «Δικτύωση Φορέων και Διάχυση Δράσεων» και συγκεκριμένα τα Παραδοτέα 4.8 και 4.9 θα χρειαστούν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
 
1. Δύο (2) ηχεία σε ορθοστάτες,
2. Μία (1) κονσόλα ήχου με ενισχυτή,
3. Ένα (1) ασύρματο μικρόφωνο χειρός,
4. Ένα (1) ασύρματο μικρόφωνο πέτου,
5. Σύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή των video με την ηχητική εγκατάσταση,
6. Splitter εικόνας για την ταυτόχρονη διανομή του σήματος στου projectors,
7. Κονσόλα μίξης εικόνας, για την επίτευξη εναλλαγής προβολής της εικόνας της κάμερας με την παρουσίαση,
8. Δύο (2) οθόνες τουλάχιστον 2m χ 2m πλαισίου εμπρόσθιας προβολής
9. Ένας Τεχνικός για να παρέχει υπηρεσίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της Διημερίδας.
 
Όσον αφορά την ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού για το Πακέτο Εργασίας 5 «Ασκήσεις Ετοιμότητας»  και συγκεκριμένα τα Παραδοτέα 5.2, 5.3 και 5.4 θα χρειαστούν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
 
1. Τέσσερα (4) ηχεία σε ορθοστάτες,
2. Μία (1) κονσόλα ήχου με ενισχυτή,
3. Τρία (3) καλωδιακά μικρόφωνα [ δύο (2) στο πάνελ και ένα (1) αναλογικό],
4. Ένα (1) ασύρματο μικρόφωνο χειρός,
5. Splitter εικόνας για την ταυτόχρονη διανομή του σήματος στου projectors,
6. Δύο (2) οθόνες τουλάχιστον 2m χ 2m πλαισίου εμπρόσθιας προβολής
7. Ένας Τεχνικός για να παρέχει υπηρεσίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της Ημερίδας.
 
Όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για το Πακέτο Εργασίας 5 «Ασκήσεις Ετοιμότητας»  και συγκεκριμένα τα Παραδοτέα 5.2, 5.3 και 5.4 θα πρέπει η προσφορά για κάθε μία (1) από τις τέσσερις (3) ασκήσεις να είναι:
 
1. Το οπτικοακουστικό υλικό διάρκειας περίπου 40’-45’ λεπτών. Το video θα περιλαμβάνει επιλεγμένες περιπτώσεις , οι οποίες είναι χαρακτηριστικές στη διαδικασία – κλιμάκωση της και οι οποίες θα προσομοιωθούν με την αξιοποίηση «ελεγχόμενων παικτών» που θα υποδυθούν ρόλους.  Με μεθοδολογία κλιμάκωσης από τις απλές έως και τις πιο σύνθετες υποθέσεις μέσα από την προσομοίωση, οι εκπαιδευόμενοι δοκιμάζουν γνώσεις και αντανακλαστικά.  Ως εκ τούτου, απαιτείται πολύωρη και μεθοδική μελέτη και βιντεοσκόπηση σεναρίων.  Τα σενάρια κατά περίπτωση, εκτός της αφήγησης, και της μουσικής υπόκρουσης είναι πιθανό να απαιτούν ζωντανούς διαλόγους καθώς και πρόσωπα με εναλλαγή ρόλων, προκειμένου να προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες.  H ακριβής δομή του οπτικοακουστικού υλικού καθώς και η σκηνοθεσία και εστίαση σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, θα προσδιοριστούν έπειτα από συνεργασία του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τον ανάδοχο.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες παραγωγής, θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα ποιοτικά-τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τους εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε σεναρίου:
•Σκηνοθεσία,
• Μετατροπή σεναρίου σε storyboard,
•Διαχείριση κομπάρσων,
• Λήψη εσωτερικών και εξωτερικών πλάνων και φωτογράφιση με επαγγελματική κάμερα και φωτισμό σε χώρους που απαιτούν τα σενάρια (η εξασφάλιση άδειας βιντεοσκόπησης στους απαιτούμενους χώρους αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου),
• Φωτογράφιση,
• Αφήγηση σεναρίου (voiceover) και ηχογράφηση σε υψηλή ποιότητα ήχου,
• Sound-design - Μίξη ήχου με monitors,
• Κάρτα ήχου,
• Ηχογράφηση πρωτότυπης μουσικής και δημιουργία πρωτότυπης μουσικής επένδυσης η χρήση της οποίας θα γίνει αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα σενάρια και ο ανάδοχος θα κατέχει πνευματικά δικαιώματα,
•Φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως θα απαιτηθεί,
• Λογισμικό επεξεργασίας ήχου,
• Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας.
 
Η ανάθεση, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών (με κριτήριο ανάθεση τη οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ), θα γίνει βάσει σχετικής σύμβασης έργου, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται και θα ελέγχεται το τελικό προϊόν/υπηρεσία από το ΚΕ.ΜΕ.Α.. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες συμμετοχής θα βρείτε στα κάτωθι αρχεία: