ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ορισμοί

Ως Φορέας ορίζεται το  Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α), Ν.Π.Ι.Δ., επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που συστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3387/2005 (ΦΕΚ Α’224) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Ως Ιστότοπος ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος  http://www.ciprotection.gr , όπως αυτός δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του έργου «Στοχευμένες Δράσεις για την αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας».

Ως Υποκείμενο των δεδομένων ορίζεται κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Όροι χρήσης

Ο Ιστότοπος http://www. ciprotection.gr  ανήκει στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού (ανοικτού και κλειστού κώδικα) μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής υποκείμενα των δεδομένων) υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής καθώς και υπηρεσίες παροχής ή συλλογής περιεχομένου που αφορούν το ΚΕ.ΜΕ.Α υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και των υπηρεσιών του προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση, και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, η δημιουργία συνδέσεων σε αυτόν (URL) ή σε αρχεία/υπηρεσίες αυτού, η αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτού συνιστούν έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

 Η χρήση του Ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του Ιστότοπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου προς τους πολίτες.

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου, που περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα, γραφικά, εικόνες, video, ήχους, υπηρεσίες, κλπ. (εφεξής αποκαλούμενα ως «Περιεχόμενο») προστατεύεται από τις διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Φορέας διατηρεί όλα τα δικαιώματα χρήσης καθώς και τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το Περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Ο Φορέας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζεται κάθε φορά στον Ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επίκαιρο. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το ΚΕ.ΜΕ.Α δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές.

Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, χωρίς να εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστότοπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και των χρηστών /επισκεπτών των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Ιστότοπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους. Ο Φορέας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ιστότοπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του ισχύοντος κάθε φορά νομικού πλαισίου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Ο Φορέας σεβόμενος τον απόρρητο και εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών στοιχείων ενός ατόμου δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε υποκειμένου των δεδομένων. Η παρούσα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, μεταβιβάζει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων και καθορίζει τις πρακτικές του σχετικά με την ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο και κατά την παροχή των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου.

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, το υποκείμενο των δεδομένων  συμφωνεί και συναινεί στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική , σύμφωνα με το Νόμο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το Υποκείμενο των δεδομένων παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 

Α. Δεδομένα που συλλέγει / επεξεργάζεται ο Φορέας

Πληροφορίες που αποστέλλει το ίδιο το Υποκείμενο των δεδομένων

Όταν το Υποκείμενο των δεδομένων χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, ο Φορέας συλλέγει τις παρακάτω πληροφορίες που αποστέλλει το ίδιο το Υποκείμενο των δεδομένων:

Πληροφορίες, μηνύματα και αρχεία που αποστέλλει απευθείας προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φορέα (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Φόρμες που συμπληρώνει και υποβάλλει (π.χ. αίτηση εγγραφής για πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα, φόρμα επικοινωνίας με τον Φορέα, φόρμα αξιολόγησης του Συνεδρίου).

Οι πληροφορίες που παρέχει το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να συμπεριλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο ή/και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ειδικότητα ή ιδιότητα , κ.ά.

Ο Φορέας καταχωρεί τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό αρχείο και σε βάσεις δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με τη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασιζόμενος σε αρχές ορθής πρακτικής, αναλογικότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

Ο Φορέας ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες που υποβάλλει το υποκείμενο των δεδομένων μέσω αναρτήσεων ή κατά την επικοινωνία του με τον Φορέα, μέσω άλλων ιστοσελίδων που ο Φορέας χρησιμοποιεί σε πλατφόρμες τρίτων, όπως π.χ. Google Forms, Facebook, LinkedIN, κλπ.

Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ. όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν το Υποκείμενο των δεδομένων επισκέπτεται ή κάνει χρήση του Ιστότοπου. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το Υποκείμενο των δεδομένων, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το Υποκείμενο των δεδομένων για να επισκεφθεί τον Ιστότοπο, η IP που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση αυτή και το URL που χρησιμοποιήθηκε από το Υποκείμενο των δεδομένων προκειμένου να συνδεθεί με τον Ιστότοπο.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του επισκέπτη τoυ Ιστότοπου, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση του χρήστη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της μέσω προσωποποίησης της υπηρεσίας που παρέχεται καθώς μπορούν να αποθηκεύσουν και προσωπικές επιλογές του χρήστη. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή για τα αρχεία του και εκτός από τον ίδιο τον χρήστη μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορεί να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του Ιστοτόπου στον υπολογιστή του. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του Ιστότοπου, ή/και να υπάρχει αλλαγή της προβλεπόμενης εμφάνισης και λειτουργίας αυτού, καθώς θα απαιτείται διαρκής σύνδεση.

Ο παρών Ιστότοπος, χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Β. Πώς χρησιμοποιεί ο Φορέας τα προσωπικά δεδομένα

Ο Φορέας δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων για ενημερωτικούς σκοπούς, για να χορηγεί πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία, ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς το υποκείμενο των δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε αιτήματά του, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς τον Φορέα. Επίσης ο Φορέας χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αποστέλλει το υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο συμμετοχής του σε διαδικασίες αξιολόγησης .

 Ο Φορέας δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος Ιστότοπου. O Φορέας δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του. O Φορέας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει το Υποκείμενο των δεδομένων για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών-πληροφοριών του. Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει επιπλέον περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Το Υποκείμενο των δεδομένων  πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης του Ιστότοπου, τα εν λόγω στοιχεία, μαζί με τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του, μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από τον Φορέα,  ο οποίος δεν εγγυάται ότι δεν θα γίνει γνωστή η ταυτότητα του χρήστη/ επισκέπτη εάν χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που αδυνατεί να ελέγξει.

Γ. Με ποια νομική βάση χρησιμοποιεί ο Φορέας τα προσωπικά δεδομένα;

Ο Φορέας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα:

Για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση και την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του

Βάσει συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Δ. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς, όπως αναλυτικά περιγράφονται, και σε καμία περίπτωση μετά την 1/1/2025.

Ε. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων για:

Στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται ο Φορέας να ανακοινώνει βάσει νομοθετήματος, σύμβασης, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως δύναται να είναι: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί.

Όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες του Φορέα.

Ο Φορέας δεν θα αποκαλύπτει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή του υποκειμένου των δεδομένων σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά  δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω εντός του πεδίου εφαρμογής των υποχρεωτικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων.

ΣΤ. Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από τον Φορέα για τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του και να ζητήσει να διαγραφούν οι πληροφορίες, που τυχόν έχει αποστείλει στον Φορέα. Μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει να διαγραφεί οποιαδήποτε μεμονωμένη πληροφορία τον αφορά ή το σύνολό αυτών.

Ειδικότερα το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται:

να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί ο Φορέας για αυτόν,

να ζητήσει την διόρθωση και/ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του,

να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, ή να εναντιωθεί σε αυτή την επεξεργασία,

να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του (στις περιπτώσεις στις οποίες ο Φορέας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του βάσει της συγκατάθεσής του), στέλνοντας  e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του, ή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνήσει με τον Φορέα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..