1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3.ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
4.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ