Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο της Δράσης και της σχετικής του δραστηριότητας για της Προστασία των Υποδομών Ζωτικής σημασίας αναπτύσσει στις εγκαταστάσεις του πιλοτικό Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών δυνατοτήτων. Κύριος στόχος του Κέντρου είναι η δυνατότητα ανταλλαγής ενημέρωσης και πληροφοριών μεταξύ των φορέων διαχείρισης κρίσεων και πρώτης ανταπόκρισης και των λειτουργών και διαχειριστών των Υποδομών Ζωτικής σημασίας, σε θέματα ασφάλειας.

Η εθνική πλατφόρμα ΕΥΖΣ και το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα  στοχεύει στη συστηματική πληροφόρηση των Υποδομών για το επίπεδο επικινδυνότητά τους κατόπιν ανάλυση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και ανθρωπογενών απειλών. Επιπλέον, οι λειτουργοί των υποδομών καλούνται να παρέχουν πιλοτικά αναφορά των έκτακτων περιστατικών ασφάλειας που υπερβαίνουν τα όρια της Υποδομής τους, μέσω ασφαλούς διαδικτυακής εφαρμογής, με σκοπό την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων καθώς και την αποτύπωση περιστατικών ασφάλειας. Η επιστημονική επεξεργασία των τελευταίων σε συνεργασία με τις Υποδομές και τους επιχειρησιακούς φορείς, γίνεται για λόγους βελτίωσης του σχεδιασμού προστασίας των υποδομών σε εθνικό επίπεδο. Το κέντρο και οι λειτουργίες του αναπτύσσονται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών CIWIN και ERNCIP.

 

Εδώ βρίσκεται μια σύντομη παρουσίαση των δυνατοτήτων του Συντονιστικού Κέντρου.

 

Θα ακολουθήσουν σύντομα περισσότερες πληροφορίες.

 

Στην Ενότητα των Ανακοινώσεων βρίσκονται σχετικές παρουσιάσεις.