Η υλοποίηση του έργου για τις δράσεις ενδυνάμωσης της προστασίας των Ε.Υ.Ζ.Σ. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση των παρακάτω επί μέρους εργασιών που εντάσσονται στις αντίστοιχες Ενότητες:

ΠΕ2: Πρότυπα Αναφοράς Σχεδίων Ασφάλειας και Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη προτύπων και οδηγιών για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων για την ασφάλεια των Ε.Υ.Ζ.Σ. από κακόβουλες και έκνομες ενέργειες και την προστασία και διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας τους σε περίπτωση εκδήλωσης απρόβλεπτων περιστατικών. Η δράση περιλαμβάνει μία σειρά προτύπων αναφοράς που αφορούν τον προληπτικό σχεδιασμό, την καθημερινή λειτουργία και τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας. Ειδικότερα στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθούν: α. Πρότυπη μεθοδολογία Εκτίμησης Επικινδυνότητας Ε.Υ.Ζ.Σ. που θα βασίζεται σε κοινή προσέγγιση έναντι πολλαπλών κινδύνων και απειλών, β. Πρότυπο αναφοράς εκπόνησης Σχεδίου Εκτίμησης Τρωτότητας Ε.Υ.Ζ.Σ. που θα βασίζεται σε κοινή προσέγγιση αναγνώρισης των τρωτών στοιχείων των υποδομών και της ασφαλούς λειτουργίας τους, γ. Πρότυπο Σχέδιο Αναφοράς Ασφάλειας Λειτουργίας Ε.Υ.Ζ.Σ., που θα χρησιμεύσει ως οδηγός, για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των εγκαταστάσεων των Ε.Υ.Ζ.Σ.,  δ. Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων Ε.Υ.Ζ.Σ., που θα αποτελέσει οδηγό για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων διαφορετικών ειδών κινδύνου, ενώ θα περιέχει και εξειδικευμένα θέματα όπως αξιολόγηση αντικτύπου περιστατικού, ροή ενημέρωσης, σχέδια εκκένωσης κ.α. και ε. Πρότυπο Αναφοράς Σχεδίου Αδιάλειπτης Λειτουργίας Ε.Υ.Ζ.Σ. το οποίο θα χρησιμεύει ως οδηγός για τον σχεδιασμό επαναφοράς της υποδομής σε στοιχειώδη επίπεδα λειτουργίας μετά από ένα διασπαστικό γεγονός ή καταστροφή. Στόχος του έργου είναι τα προαναφερόμενα παραδοτέα να αποτελέσουν εθνικά πρότυπα κείμενα βάσης, προκειμένου να υποστηρίξουν τους λειτουργούς, διαχειριστές και τους υπεύθυνους ασφάλειας των Ε.Υ.Ζ.Σ. στην εκπόνηση τεκμηριωμένων, ολοκληρωμένων και συμβατών σχεδίων ασφάλειας.   

ΠΕ 3: Συντονιστικό Κέντρο προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ.

Βασική προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της ασφάλειας και προστασίας των Ε.Υ.Ζ.Σ. είναι η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων οργανισμών και η διασφάλιση μιας κοινής πλατφόρμας ενημέρωσης, αναφοράς προβλημάτων, ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών στην οποία θα έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση οι λειτουργοί και διαχειριστές των Ε.Υ.Ζ.Σ. καθώς και  δημόσιοι φορείς αρμόδιοι για θέματα προστασίας και ασφάλειας των υποδομών. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται στο πλαίσιο του Έργου η δημιουργία ενός πρότυπου Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ. σε εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α.  και προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του και κατάλληλου λογισμικού χαρτογράφησης (GIS) για την εκτίμηση επικινδυνότητας και την αποτύπωση κινδύνων και απειλών. Στο πλαίσιο του Έργου το Συντονιστικό Κέντρο προστασίας των Ε.Υ.Ζ.Σ. θα λειτουργεί σε πιλοτική κλίμακα για την αξιολόγηση διαδικασιών συντονισμού όπως η ενημέρωση επιπέδου συναγερμού, η αναφορά σημαντικών συμβάντων που ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες της υποδομής, η πρόσβαση σε πρότυπα σχεδίων και νομικών κειμένων κ.α.  Απώτερο στόχο αποτελεί η υλοποίηση μιας Εθνικής πλατφόρμα Ε.Υ.Ζ.Σ. η οποία να είναι πλήρως συμβατή με Ευρωπαϊκά πρότυπα (CIWIN & ERNCIP).  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει απευθύνει ανοικτή και διαρκή πρόσκληση συνεργασίας προς όλους τους διαχειριστές και λειτουργούς υποδομών για την από κοινού εξέταση και τον προσδιορισμό των αναγκαίων διαδικασιών, στοιχείων και πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της προστασίας και ασφάλειας των υποδομών μέσω της λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου.

ΠΕ 4: Δικτύωση φορέων και διάχυση δράσεων

Κατά την υλοποίηση του Έργου προβλέπεται η αποκατάσταση διαύλων επικοινωνίας και η δικτύωση όλων των ενδιαφερόμενων από τον χώρο των υποδομών, οργανισμών προστασίας και ασφάλειας, δημοσίων φορέων και επαγγελματικών ενώσεων. Βασικό κανάλι για την διαδραστική επικοινωνία και δικτύωση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των πολιτών αποτελεί ο ιστόπος του Έργου (http://www.ciprotection.gr/)  που φιλοξενείται σε πληροφοριακή υποδομή (server) του KE.ME.A. Η συστηματική διάχυση της ενημέρωσης για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου γίνεται μέσω των ιστοσελίδων του ciprotection.gr. Στην ίδια υποδομή θα λειτουργήσει και η διαδικτυακή πλατφόρμα συνέργειας μεταξύ των  ενδιαφερόμενων μερών για τον συντονισμό των  αναγκών ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των Ε.Υ.Ζ.Σ. 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο της δράσης για τη δικτύωση των ενδιαφερόμενων φορέων ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε πρόσκληση του απευθύνεται από  Ε.Υ.Ζ.Σ. και αφορά την εξέταση προβλημάτων και τη  διερεύνηση λύσεων σε ζητήματα προστασίας των υποδομών που επηρεάζουν την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών και την ασφαλή λειτουργία της κοινωνίας.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η φυσική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιείται, κατά τη διάρκεια του Έργου, μέσω της διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου του ΚΕ.ΜΕ.Α. για τις Ε.Υ.Ζ.Σ. και εξειδικευμένων ημερίδων ενημέρωσης.  Σύμφωνα με τον σχεδιασμό υλοποίησης προβλέπονται τέσσερα ετήσια Συνέδρια (2016-2019) σε όλη τη διάρκεια του Έργου, το δεύτερο των οποίων αντιστοιχεί με την παρούσα διοργάνωση.

ΠΕ 5: Ασκήσεις Ετοιμότητας

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., εφαρμόζει ως εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό «εργαλείο» τη μεθοδολογία των Ασκήσεων (επί χάρτου και πραγματικών, διακλαδικών, ευρείας κλίμακας), την οποία προσαρμόζει στις ιδιαιτερότητες του τομέα και του χαρακτήρα των υποδομών και τις σύγχρονες συνθήκες του περιβάλλοντος ασφάλειας. Οι Ασκήσεις Ετοιμότητας είναι βασικό στοιχείο του Έργου για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας Ευρωπαικού ενδιαφέροντος και αποτελούν τη φυσική διεπαφή για την επικοινωνία και τις συνέργειες μεταξύ του ΚΕΜΕΑ και των λειτουργών, διαχειριστών και υπευθύνων ασφαλείας των κρίσιμων υποδομών. Για τη διοργάνωση και υλοποίηση των ασκήσεων, στο πλαίσιο του Έργου έχει συσταθεί Ομάδα Σχεδιασμού Ασκήσεων και έχει προβλεφθεί η πραγματοποίηση τεσσάρων (4) Ετήσιων Ασκήσεων Ετοιμότητας (επί χάρτου). Οι Ασκήσεις διοργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. με συμμετοχή εκπροσώπων υποδομών, φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών που εμπλέκονται στα αντίστοιχα σενάρια της κάθε άσκησης. Τα σενάρια έχουν κλιμακούμενο χαρακτήρα και αφορούν διαφορετικούς τύπους Ε.Υ.Ζ.Σ. (με έμφαση στους τομείς της Ενέργειας και των Μεταφορών που αποτελούν προτεραιότητα του Έργου), με κριτήρια αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και επιπτώσεων στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα των υποδομών.