Το έργο «Στοχευμένες Δράσεις για την αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας» περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και παραδοτέων που αναπτύσσονται με σκοπό να προσφέρουν το υπόβαθρο για ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας στις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας (Ε.Υ.Ζ.Σ.). Για το σκοπό αυτό είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η συστηματική συνεργασία των Φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών με τους λειτουργούς και ειδικότερα με τους Υπεύθυνους Ασφάλειας των υποδομών. Ο βασικός στόχος είναι να καθοριστεί ένα πλαίσιο συνεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων στην ασφάλεια, την προστασία και την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, της οποίας οι υποδομές ζωτικής σημασίας αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας.   

Ειδικότεροι στόχοι του Έργου, είναι:

  • Η διασφάλιση ενός κοινά αποδεκτού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας για τις Υποδομές Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.) 
  • Ο καθορισμός ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων, που θαβελτιώσει την προστασία και την ανθεκτικότητα των Υποδομών έναντι πολλαπλών κινδύνων (all hazards approach)
  • Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος διασυνδεδεμένων και αλληλεξαρτώμενων Υ.Ζ.Σ. μέσα από την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, ούτως ώστε να μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης αλυσιδωτών επιπτώσεων (cascading effects) και
  • Η ενδυνάμωση/ευαισθητοποίηση των ειδικευμένων στελεχών των Φορέων αντιμετώπισης  Έκτακτων Αναγκών, των λειτουργών/διαχειριστών των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.) καθώς και της κοινωνίας των πολιτών των οποίων οι καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεσα συνυφασμένες με την αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών και την παροχή βασικών υπηρεσιών.

Το έργο των Ε.Υ.Ζ.Σ. υλοποιείται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα  τεσσάρων ετών με καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο του 2020.

 

Εγχειρίδιο της Δράσης: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»

 

  cover