Η υλοποίηση του Έργου αποβλέπει στην ανάπτυξη και παράδοση των ακόλουθων παραδοτέων:

Π0.1 Εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Π0.2 Συναντήσεις της ομάδας έργου

Π0.3 Παρουσίαση των πακέτων εργασίας.

Π0.4 Εκθέσεις αξιολόγησης (εσωτερική – εξωτερική)

Π1.1 Οδικός χάρτης προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας

Π1.2 Οδικός χάρτης προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας – 1η επικαιροποίηση

Π1.3 Οδικός χάρτης προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας – 2η επικαιροποίηση

Π1.4 Οδικός χάρτης προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας – 3η επικαιροποίηση

Π2.1 Πρότυπο Σχέδιο Εκτίμησης Επικινδυνότητας Υποδομών

Π2.2 Πρότυπο Σχέδιο Εκτίμησης Τρωτότητας Εγκαταστάσεων

Π2.3 Πρότυπο Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας Ε.Υ.Ζ.Σ.

Π2.4 Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων

Π2.5 Πρότυπο Σχέδιο Αδιάλειπτης Λειτουργίας Ε.Υ.Ζ.Σ.

Π2.1A Πρότυπο Σχέδιο εκτίμησης επικινδυνότητας υποδομών Ε.Υ.Ζ.Σ. – επικαιροποίηση

Π2.2A Πρότυπο Σχέδιο εκτίμησης τρωτότητας εγκαταστάσεων Ε.Υ.Ζ.Σ. – επικαιροποίηση

Π2.3A Πρότυπο Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας ΕΥΖΣ – επικαιροποίηση

Π2.4A Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων Ε.Υ.Ζ.Σ. - επικαιροποίηση

Π2.5A Πρότυπο Σχέδιο Αδιάλειπτης Λειτουργίας ΕΥΖΣ - επικαιροποίηση

Π3.1 Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ.

Π3.2 Πληροφοριακό σύστημα προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ.

Π3.3 Σύστημα videowall & τηλεδιάσκεψης

Π3.4 Πρότυποι τρισδιάστατοι χάρτες επικινδυνότητας για Ε.Υ.Ζ.Σ.

Π3.5 Εθνική πλατφόρμα Ε.Υ.Ζ.Σ. - Προδιαγραφές

Π3.6 Εθνική πλατφόρμα Ε.Υ.Ζ.Σ. - Πιλοτική Λειτουργία

Π3.7 Εθνική πλατφόρμα Ε.Υ.Ζ.Σ. - Καθημερινή λειτουργία 1η αναφορά

Π3.8 Εθνική πλατφόρμα Ε.Υ.Ζ.Σ. - Καθημερινή λειτουργία 2η αναφορά

Π3.9 Λογισμικά Εθνικής πλατφόρμας Ε.Υ.Ζ.Σ. 

Π4.1 Ιστοσελίδα δράσης

Π4.2 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων δράσεων δικτύωσης

Π4.3 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων δράσεων δικτύωσης – 1η επικαιροποίηση

Π4.4 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων δράσεων δικτύωσης – 2η επικαιροποίηση

Π4.5 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων δράσεων δικτύωσης – 3η επικαιροποίηση

Π4.6 1ο συνέδριο προστασίας κρίσιμων υποδομών

Π4.7 2ο συνέδριο προστασίας κρίσιμων υποδομών

Π4.8 3ο συνέδριο προστασίας κρίσιμων υποδομών

Π4.9 4ο συνέδριο προστασίας κρίσιμων υποδομών

Π5.1 1η άσκηση προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας - Έκθεση πεπραγμένων

Π5.2 2η άσκηση προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας - Έκθεση πεπραγμένων