Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017
 
Το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει μία (1) Θέση Συνεργάτη για τις «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας».
 
Αναλυτικά η προσκλήση της θέσης  καθώς και το υπόδειγμα αίτησης, και η περίληψη της Δράσης παρατίθεται στους κάτωθι υπερσυνδέσμους:
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ